ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ พระราชทานเพลิงหลวงพ่อวิริยังค์

เมื่อเวลา 17.29 น. วันที่ 19 มิถุนายน 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระญาณวชิโรดม (วิริยังค์ สิรินฺธโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล เถาบุญนนทวิหาร และประธานกรรมการคณะสงฆ์ธรรมยุต ในประเทศแคนาดา ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

อนึ่ง สมเด็จพระญาณวชิโรดม (วิริยังค์ สิรินฺธโร) เดิมชื่อ “วิริยังค์ บุญฑีย์กุล” เกิดวันที่ 7 มกราคม 2463 บิดาและมารดา ชื่อขุนเพ็ญภาษชนารมณ์ และนางมั่น บุญฑีย์กุล เมื่อปี 2478 ได้บรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดสุทธจินดา จังหวัดนครราชสีมา

ต่อมาในปี 2484 ได้อุปสมบท ณ วัดทรายงาม จังหวัดจันทบุรี จากนั้นได้เข้าศึกษาธรรมะและร่วมเดินธุดงค์กับหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต โดยได้จดจำคำสอนของหลวงปู่มั่นและนำมาเขียนเป็นหนังสือเผยแผ่คำสอนแก่สาธารณชนในหนังสือที่ชื่อว่า “มุตโตทัย”

สมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) เป็นพระมหาเถระผู้เจริญในสมณคุณ สมบูรณ์ด้วยศีลาจารวัตรมั่นคงตลอดมา เป็นพระมหาเถระที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ มีพระราชหฤทัยศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง

ได้รับพระราชทานสถาปนาเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์มาโดยลำดับ โดยในรัชกาลปัจจุบัน มีพระบรมราชโองการโปรดสถาปนาสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ในราชทินนามที่ “พระพรหมมงคลญาณ” เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2562

และมีพระบรมราชโองการโปรดสถาปนาสมณศักดิ์ เป็นสมเด็จพระราชาคณะ ชั้นสุพรรณบัฏ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ในราชทินนามที่ “สมเด็จพระญาณวชิโรดม” ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563

ที่มาจากเพจ ใต้ร่มฉัตร