เลื่อน ไม่มีกำหน ด

โรงเรียน คือ สถานที่สำหรับฝึกสอนนักเรียนภายใต้การดูแลของครูหรืออาจารย์ หลายประเทศมีระบบการศึกษาอย่างเป็นทางการ ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาภาคบังคับ ในระบบการเรียนนี้ นักเรียนจะผ่านโรงเรียนตามลำดับ ชื่อของโรงเรียนเหล่านี้อาจแตกต่างไปตามภาษาและประเทศ แต่โดยหลักจะมีโรงเรียนประถมสำหรับเด็กเล็ก และโรงเรียนมัธยมสำหรับเด็กโต

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.ที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โพสต์ภาพและข้อความ บนเพจ วิทยา คุณปลื้ม ระบุว่า เลื่อนเปิดเทอม จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป มาตรการเร่งด่วน คำสั่ง คกก.โร คติดต่อ จ.ชลบุรี ฉบับที่ 33/2564 ลงวันที่ 9 มิ.ย. 64 คณะกรรมการโร คติดต่อจังหวัดชลบุรี

เห็นชอบให้โรงเรียน และสถาบันการศึกษาทุกประเภท ทั้งในระบบ และนอกระบบ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ให้สามารถจัดการเรียนการสอนหรือทำกิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนได้ เฉพาะในรูปแบบ ดังต่อไปนี้เท่านั้น

ขอให้เลื่อนการเปิดเทอมออกไปก่อน โดยไม่อนุญาตให้โรงเรียน และสถาบันการศึกษาทุกประเภทในพื้นที่จังหวัดชลบุรี จัดการเรียนการสอนตามปกติ (On site) ในช่วงเวลานี้ จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง โดยคณะกรรมการโร คติดต่อจังหวัดชลบุรีจะประเมินสถานการณ์การแพร่ระบา ดของโร คเป็นระยะ ซึ่งหากสถานการณ์ได้คลี่คลาย และ/หรือ มีโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาใด

มีความพร้อมและมีความประสงค์จะจัดการเรียนการสอนตามปกติ จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินความพร้อมของระบบ Thai Stop covid Plus (TSC+) พร้อมทั้งเสนอให้หน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบประเมินในขั้นต้น และเสนอต่อคณะกรรมการโร คติดต่อจังหวัดชลบุรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุญาตเป็นรายกรณีไป

นายวิทยา คุณปลื้ม

 

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก
https://bit.ly/3czjzvj

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *