พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

สภามหาวิทยาลัยศิลปากร ขอประทานถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ แด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2563 วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565

ณ ศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงมีพระปรีชาสามารถด้านศิลปกรรมไทยอย่างโดดเด่น นับตั้งแต่ที่พระองค์ทรงสำเร็จการศึกษาจากคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ทรงอุทิศพระองค์กับการทำงานด้านศิลปะ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในโครงการต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิสังขรณ์วัดในต่างจังหวัด

โดยทรงบูรณะพระวิหาร บูรณะจิตรกรรมฝาผนัง บูรณะศาลาบ่อน้ำทิพย์ อนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ เพื่อให้พสกนิกรชาวไทย และชาวต่างชาติ เห็นถึงความงดงาม ประณีตของงานศิลปกรรมประจำชาติไทย รวมถึงยังมีพระจริยวัตรที่งดงาม อ่อนน้อมถ่อมตนอย่างยิ่ง ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ด้านทำนุบำรุง พระศาสนาและการอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรมที่กำลังดำเนินอยู่ อีกมากมายหลายโครงการเพื่อประโยชน์สุขของสาธารณชน

สภามหาวิทยาลัยศิลปากร ขอประทานถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ แด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้ปรากฏในวงการวิชาการ ตลอดถึงปวงชนชาวไทยและประชาคมโลก เพื่อเป็นสิริมงคล แก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

ขอถวายพระพรให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญ และทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน.