สำนักงานประกันสังคม ชี้แจ ง

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินการคืนเงินสมทบชราภาพให้แก่ผู้ประกันตน ต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่าทุกเดือนๆลูกจ้างผู้ประกันจะจ่ายเงินสมทบชราภาพจำนวน3เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนจากเพดานสูงสุด15,000บาท ก็คือ450บาทต่อเดือน สะสมๆ ไปเรื่อยๆ เดิมทีแล้วตามกฎหมายจะนำเงินสะสมก้อนนี้ออกมาใช้ได้ต่อเมื่ออายุ55ปีและลาออกหรือเกษียณอายุจึงจะได้

คณะกรรมการประกันสังคมได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาข้อเรียกร้องของกลุ่มแรงงานในการขอใช้เงินกองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพก่อนกำหนดหรือเฉพาะกิจ โดยมีผู้แทนจากไตรภาคีได้แก่ ผู้แทนภาครัฐผู้แทนฝ่ายนายจ้างลูกจ้าง รวมถึงผู้แทนจากกลุ่มเครือข่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องมาร่วมพิจารณา

ล่าสุด นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์โฆษกสำนักงานประกันสังคมกล่าวว่า ล่าสุดคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจมีมติให้ดำเนินการ2ระยะคือ

ในระยะแรกให้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประกันตนที่ได้รับความเดือดร้อนโดยให้ผู้ประกันตนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ ดอกเบี้ยต่ำ ผ่านสถาบันการเงินซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการกำหนดชัดเจนว่าจะนำเงินจากธนาคารหรือประกันสังคมมาปล่อยกู้ รวมถึงเงื่อนไขในการกู้เงิน

ส่วนระยะยาว สำนักงานประกันสังคมจะเร่งดำเนินการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถ นำเงินกองทุนชราภาพของผู้ประกันตนมาใช้บางส่วนก่อนกำหนด สรุปแล้วยังต้องรอเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประกันสังคมในสัปดาห์หน้าอนุมัติต่อไป

ขอขอบคุณแหล่งที่มา
https://bit.ly/33GEx76

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *